การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์กลุ่มสินค้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ