ความปลอดภัยของข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์ในเขตแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพื้นที่กลุ่มจังหวัด สกลนคร มุกดาหาร และนครพนม ประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2020 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณหทัย พละกุล, "Screening of Halophilic Bacteria and Product Characteristic from Salty-Fermented Fish (Pla-ra)", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 269-276