โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2010

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโจ๊กผสมฟักทอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 5 0 0 0
2010 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของผักหวานบ้าน (Sauropus androgenus, L. Merr) ระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2010 ผลของวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่มีต่อสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของเนื้อจีจากเนื้อโคโพนยางคำ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2010 การผลิตน้ำเม่าโปรไบโอติก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2010 การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในเยลลี่เหลวจากหมากเม่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกที่มีคุณสมบัติสร้างแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ผลิตอาหารหมักพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การศึกษาเมลานินในไก่ดำภูพาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ผลของสมบัติเชิงวิทยากระแสของโจ๊กข้าวฮางที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0