โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2023

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2023 การศึกษาผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพเนื้อเทียมจากผำที่ผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การยกระดับวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าสดบ้านนายอสู่ต้นแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 สารสกัดโปรตีนทางเลือกคุณภาพสูงจากวัตถุดิบธรรมชาติเป็นอาหารแห่งอนาคตสำหรับโภชนาการเฉพาะบุคคล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0