โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2022

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2022 การศึกษาคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกของขี้เพี๊ย เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มแจ่วขมแบผง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2022 การเพิ่มมูลค่าตาลโตนดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2022 ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกอ๊อด (ลูกฮวก) และกบ และยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกบและลูกอ๊อด (ลูกฮวก) ที่มีมาตรฐานไปสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์ของวิสาหกิจชุมชนกบนานครพนม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2022 องค์ประกอบการเพิ่มมูลค่ากากกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มธัญพืชชนิดชงดื่มเพื่อสุขภาพสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว ผักโมโรฮียะ และเห็ด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0