องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารต้านออกซิเดชันของรำข้าวเหนียว

  • กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inดร.กุลวดี แก้วก่า, อาจารย์

  • inดร.กุลวดี แก้วก่า, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี