องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารต้านออกซิเดชันของรำข้าวเหนียว