โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2014

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 3 0 0
2014 การประเมินความปลอดภัยของข้าวเหนียว: สารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษเชื้อรา ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2014 การปรับปรุงคุณภาพมะม่วงตัดแต่งและมะม่วงแช่เยือกแข็งด้วยเอนไซม์และแคลเซียม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2014 การประเมินสมบัติทางความร้อนของเห็ดพื้นบ้านในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 หลักการอาหารปลอดภัยในพระวินัยปิฎก: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนภายใน และโคอะเซอเวชันในเมทริกซ์ไคโตซาน-เพคติน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 0 1 0
2014 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร :ผลิตภัณฑ์ชาข้าวฮาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเนื้อโคขุนโพนยางคำแผ่นแห้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร เฟส 2: การปรับปรุงคุณภาพน้ำพริกปลาสมุนไพร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร เฟส 2: การปรับปรุงคุณภาพซุปไก่ดำกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร เฟส 2: ข้าวเกรียบปลา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร เฟส 2 : เครื่องดื่มเม่าผงชนิดแห้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2014 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0