การกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนภายใน และโคอะเซอเวชันในเมทริกซ์ไคโตซาน-เพคติน