หลักการอาหารปลอดภัยในพระวินัยปิฎก: การศึกษาเชิงวิเคราะห์