โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2011

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 3 6 0 0
2011 คุณภาพของผลิตภัณฑ์เม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2011 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอ้อยอาหารสัตว์หมักร่วมกับถั่วแลปแลปในอัตราต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2011 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกของไหมข้าวโพดและเครื่องดื่มไหมข้าวโพด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2011 การเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกในนมข้าวโพดและการรอดชีวิตในเครื่องดื่มหมักจากนมข้าวโพด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2011 ผลของมอลโตเด็กตรินซ์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เม่าผงด้วยวิธีทำแห้งแบบระเหิด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์นมลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2011 การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน B1 ในข้าวฮางงอกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การศึกษาการสร้างและการยับยั้งการเกิดไบโอฟิล์มของเชื้อ Salmonella spp. ที่คัดแยกได้จากผักเครื่องเคียงแหนมเนือง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 ผลของสภาวะเครียดต่อการรอดชีวิต และการปรับตัวของ Listeria monocytogenes ในน้ำนม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโจ๊กผสมฟักทอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวเคมี และสรีรวิทยาของผลพุทราพันธุ์นมสด (Milk Jujub, Zizyphus mauritiana Lamk) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2011 ผลของสภาวะเครียดต่อการรอดชีวิตของ Salmonella spp. ในสภาวะจำลองระบบทางเดินอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2011 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดและผักพื้นบ้านในรูปอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0