โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2024

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 0 0 0
2024 การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อการผลิตข้าวเม่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การประเมินสายพันธุ์ ปริมาณสารพฤกษเคมี และกิจกรรมทางชีวภาพของขิงที่ได้จากแหล่งปลูกสำคัญในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การประเมินความรอบรู้ทางโภชนาการของผู้ปกครองและความสัมพันธ์กับคุณภาพอาหารของเด็กวัยเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 ความสัมพันธ์ของพันธุกรรม คุณลักษณะของแป้ง และฤทธิ์ทางชีวภาพของรำในข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 คุณลักษณะทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โปรตีนจากไข่ผำและการผลิตเนื้อเทียมจากโปรตีนไข่ผำโดยใช้วิธีเอ็กซ์ทรูชั่นความชื้นสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสกัดโปรตีนจากไข่ผำและการผลิตเนื้อเทียมจากโปรตีนไข่ผำโดยวิธีเอ็กซ์ทรูชั่นความชื้นสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อเทียมจากไข่ผำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาข้าวเหนียวมูนพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0