โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2013

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2013 การใช้สารสกัดจากพืชวงศ์ Piperaceae ผสมในฟิล์มบริโภคได้จากผงบุก เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นพาหะ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 แมงกิเฟอริน สารสกัดจากมะม่วงเพื่อยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมันในน้ำสลัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2013 การใช้หญ้าหวานเป็นสารทดแทนน้ำตาลในไอศกรีมชาเขียว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร : ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนโพนยางคำแดดเดียว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 ความคงตัวและการประเมินอายุการเก็บของน้ำหมากเม่าพร้อมดื่มและน้ำหมากเม่าเข้มข้น ภายใต้สภาวะเร่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 1 0
2013 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร: การยืดอายุการเก็บเเละพัฒนาคุณภาพน้ำพริกปลา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปไก่ดำผง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2013 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร : ผลิตภัณฑ์ชาเม่า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร :ผลิตภัณฑ์ชาข้าวฮาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การสืบสานและยกระดับภูมิปัญญาอาหารอีสาน Product Champion สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0