โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2012

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 2 1 0
2012 ผลของข้าวฮางและข้าวฮางงอกต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแล็กติกชนิดโพรไบโอติก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2012 การผลิตสารต้านจุลินทรีย์จากสมุนไพรไทยโดยใช้กระบวนการกักเก็บ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 ผลของการงอกต่อสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวฮาง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2012 คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าที่กินได้ที่เก็บจากเทือกเขาภูพาน ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2012 การผลิตสารเคลือบบริโภคได้จากผงบุกผสมสารต้านการเกิดสีน้ำตาลจากธรรมชาติเพื่อใช้ในชมพู่ตัดแต่งสด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2012 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบระเหิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2012 การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อซาลโมเนลลา และเชื้อสตัฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ในผลิตภัณฑ์แหนมหมู ในเขตจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2012 ผลของการใช้ไมโครเวฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้ (Mangifera indica L.) ระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวฮางเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับฉลากโภชนาการ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2012 การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ชาข้าวฮางคั่ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 5 0 0
2012 การศึกษาวิธียกระดับการผลิตข้าวฮางชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัย และการเพิ่มคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาอิทธิพลของ Salicylic acid (SA) และ N-(2-chloro-4-pyridyl)-N?-phenylurea (CPPU) ที่มีต่อคุณภาพ และการชะลอการนิ่มของผลมะละกอระหว่างการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2012 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : การยกระดับการผลิตข้าวฮางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวฮางงอกเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0