การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสารสกัดธรรมชาติสำหรับควบคุมศัตรูพืชในข้าวขาวดอกมะลิ 105", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 701-706
2014 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากธรรมชาติต่อเพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Nephotettix virescens) ในข้าวหอมนิล", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 229-232
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, "Effect of steaming on GABA and physico-chemical properties of Hang rice", FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการนึ่งต่อสารกาบาและสมบัติเชิงกายภาพและเคมีของข้าวฮางและข้าวฮางงอกสีดำ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย