โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2019

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 0 0 0
2019 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อศักยภาพทางการค้า หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 ฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การยกระดับคุณภาพทางจุลชีววิทยาและการลดไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 ศักยภาพของกล้าเชื้อบริสุทธิ์และเอมีนออกซิเดสจากเมล็ดถั่วลันเตางอกในการลดไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเพี้ยในโคเนื้อเพื่อการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่มีศักยภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2019 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพโคขุนและผลิตภัณฑ์เนื้ชำแหละเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า GI ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อสมบัติทางกายภาพเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวฮาง หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 ผลของดัชนีการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและเคมีกายภาพของบัวหลวงและบัวสายที่ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 1 0 0
2019 Isolation and Developing Study of Probiotics and Prebiotics from Fermented seafoods ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2019 Study of Histamine -forming Bacteria Isolation and Safety Assessment of Fermented Seafoods in Gut Microbial Co-culture System ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0