โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2009

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 2 0 0
2009 การวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในเส้นก๋ยวเต๋ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การผลิตไอศกรีมจากลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การศึกษาวิธีการสกัดสารเมลานินในไก่ดำภูพาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดนางฟ้าสวรรค์ผสมสมุนไพร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การตรวจสอบปริมาณ Salmonella sp. ของเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2009 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 การตรวจสอบปริมาณคาร์โนซีนในเนื้อสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2009 การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของไข่ม้วน (ทามาโกะ) แช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงการผลิตข้าวกล้องงอก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องดื่มข้าวกล้องงอก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0