โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2017

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 หมึกพิมพ์บริโภคได้สำหรับเครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 8 3 1 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนในรีทอร์ทเพาซ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 ผลของการบริโภคปลานิลเสริมไอโอดีนต่อปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กวัยเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนทางการเกษตรเชิงพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลหม่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 อาหารพร้อมรับประทานเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2017 การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของสายพันธุ์เม่าที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 ผลการเสริมกากเม่าต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของไก่เนื้อ Effects of mao pomace supplementation on production performance, carcass characteristics and microbial ecology in digestive tract of broiler chickens ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 1 0
2017 การพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลเพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากผลเพกา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของวิธีการทำแห้งต่อลักษณะเฉพาะของเพกา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การพัฒนาศักยภาพทางการผลิตด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต จังหวัดสกลนครและนครพนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อสารพฤกษเคมี สมบัติการต้านออกซิเดชัน และความคงตัวของไลโคปีนในน้ำมะเขือเทศอัดก๊าซ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงความคงตัวของน้ำสลัดมะเขือเทศโดยใช้ไมโครเอนแคปซูเลชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 0 1 0
2017 ผลของกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารกาบาและสารต้านออกซิเดชันของข้าวฮางงอก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสมบัติการต้านออกซิเดชันของซากาบา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 1 0
2017 โครงการพัฒนาวิธีการผลิตลูกหม่อนอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอัดเม็ดเสริมแคลเซียม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวฮางผงสำเร็จรูปผสมพรีไปโอติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง: ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวฮาง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง : ผลิตภัณฑ์ขนมฟักทองแป้งข้าวฮางสูตรคุณย่า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง: ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางไรซ์เคิร์ดเพื่อผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง : โจ๊กข้าวฮางโซเดียมต่ำกึ่งสำเร็จรูปรสไข่และหมู หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0