โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2015

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 3 0 0
2015 การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากน้ำนมข้าวฮาง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของเม่าที่ปลูกบนชุดดินโพนพิสัยที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0
2015 วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวนาแห้งต่อพ่วงจอบหมุน ปั่นดิน เบิกร่อง หยอดเมล็ด และกลบเมล็ด เสร็จในขั้นตอนเดียว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 การรวบรวมพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์หมากเม่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 6 0 0
2015 การสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตข้าวฮางคุณภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม : ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวฮางงอก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 6 0 0
2015 การพัฒนาและยืดอายุของผลิตภัณฑ์เนื้อโพนยางคำแดดเดียวย่างพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0