การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของเม่าที่ปลูกบนชุดดินโพนพิสัยที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 2
2016 exนางสาวอาจรีย์ จันทา, exนางสาวสุปรียา ธรรมวรีย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการสกัดต่อสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในน้ำหมากเม่า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวทาริกาล เลาไธสง, exนางสาวนฤมล พุทธเกษม, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรอบการแช่เยือกแข็ง-การละลายน้ำแข็งต่อสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำเม่า", การประชุมวิชาการและเสนอขอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย