การรวบรวมพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์หมากเม่า