โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม