การพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนทางการเกษตรเชิงพื้นที่