ผลของการดัดแปรแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์

Publish Year National Journal 1
2018 exนายพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ดัดแปรด้วยวิธีการให้ความร้อนชื้น", แก่นเกษตร , ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 212-217
Publish Year International Conference 2
2018 exนายพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Changes in Antioxidant Content and Antioxidant Activity of Riceberry Flour by Annealing and Heat-moisture Treatment", 2018 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science (IFABL 2018), 6 - 8 เมษายน 2018, Nagoya ญี่ปุ่น
2017 exนายพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Time on Characterization of Riceberry Flour After Modification by Heat-moisture Treatment", The 2017 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science; IFABL 2017, 27 - 29 มิถุนายน 2017, Kyoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2019 exพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ดัดแปร ด้วยการให้ความร้อนต่่าความชื้นสูง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12, 12 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ดัดแปรด้วยวิธีการให้ความร้อนต่่าความชื้นสูง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12, 12 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนายพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ดัดแปรด้วยวิธีการให้ความร้อนชื้น", การประชุมวิชาเกษตร ครั้งที่ 19 , 30 มกราคม 2018, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย