Conference

Article
ลักษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ดัดแปรด้วยวิธีการให้ความร้อนต่่าความชื้นสูง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
12 - 13 ธันวาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-