ผลของสภาวะในการทำแห้งต่อการใช้พลังงานและคุณภาพของมะม่วงอบแห้ง

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุลินดา กุลมา, exเกษมณี มิควาฬ, "ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณภาพมะม่วง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย