การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลหม่อน