บูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่เป็นแหล่งของสารไอโอดีนและความยั่งยืนทางการเกษตร