การสำรวจทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคเครื่องดื่ม และทัศนคติต่อนโยบายการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มของผู้ประกอบการภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยของรัฐ