โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 0 0 0 0
2022 การศึกษาคุณลักษณะและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์แซนทีนดีไฮโดรจีเนส (XDH) เพื่อใช้ในการพัฒนาชุดตรวจความสดของกุ้งทาง ชีวภาพ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 โครงการการศึกษาบทบาทของแมทริกซ์นอกเซลล์ต่อการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากเซลล์ต้นกำเนิดเหนี่ยวนำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 โครงการการพัฒนาระบบควบคุมการสะสมน้ำมันในยีสต์แบบใหม่ในระดับการถอดรหัสและการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนในวิถีที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 โครงการการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมวัสดุชีวภาพบำบัด (THAiBioGels) ร่วมกับเครื่องมือแพทย์สำหรับการเหนี่ยวนำการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกทดแทนจากระดับห้องปฏิบัติการและสิ่งมีชีวิต (กระต่าย) สู่การต่อยอดทางคลินิก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาสารต้นแบบต้านเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริบเทสของไวรัสเอดส์ในแมวจากสมุนไพรและเห็ดในประเทศไทยโดยเคมีสารสนเทศและเคมีทางยา หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ที่สกัดได้จากเห็ด ที่มีผลในการยับยั้งเอนไซม์ Reverse Transcriptase ของไวรัส FIV ในเซลล์เพาะเลี้ยง Bioactive compounds from mushroom extracts against Reverse Transcriptase enzymes of FIV หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) จากชีวมวลทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การค้นหาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ และการปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกด้วยกระบวนการเฟอร์เมนเตชั่นและการโพลิเมอร์ไรซ์เซชั่นเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมพอลิเมอร์ปลดปล่อยสารระเหยเพื่อเสริมคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อาหารฐาน PLA สำหรับผลิตภัณฑ์ประมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การยกระดับศักยภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และมูลค่าเพิ่มของมะพร้าวนํ้าหอมไทยด้วยงานวิจัยพื้นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันมะพร้าวไทยสู่ตลาดโลก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาส่วนประกอบฟังก์ชันที่มีสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผงตับปลาทูน่าเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการควบคุม และป้องกันโรคลิชมาเนียซิสชนิดครบวงจร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาคุณลักษณะและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์กลุ่มฟลาวินออกซิโดรีดักเตส ใน Leishmania siamensis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การค้นหาสารออกฤทธิ์สารยับยั้งเอนไซม์ไทรโอฟอสเฟตไอโซเมอเรสในเชื้อลิชมาเนีย ไซแอมเมนซิส ในระยะ promastigote และ amastigote หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการตรวจหาเชื้อก่อโรคลิชมาเนีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2016 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0