โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2024

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 2 0 0 0
2024 การยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกด้วยการศึกษาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารโปรตีนสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาผลของตัวแปรในกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากโปรตีนพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การระบุปัจจัยระดับโมเลกุลที่เพิ่มความเสี่ยงการแพ้อาหารจากจิ้งหรีดกินได้ในผู้ป่วยภูมิแพ้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โปรตีโอมิกส์และการศึกษาลักษณะของสารก่อภูมิแพ้เชิงโมเลกุลของกั้งกระดานและกั้งตั๊กแตนเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ โปรติโอมิกส์ กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของโปรตีนไฮโดรไลเสท ในกากถั่วเหลืองหมักด้วยบาซิลลัส หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาโปรติโอมิกส์ กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการหมักกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและบำบัดในมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียเพื่อการผลิตโพรไบโอติก ของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 สภาพแวดล้อมและการจัดการพื้นที่ที่ส่งผลต่อการเติบโต ผลผลิตใบ และสารสำคัญในกล้ากระท่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเติบโตและผลผลิตใบของกล้ากระท่อมที่ปลูกในพื้นที่ถิ่นกำเนิด (จังหวัดสุราษฏรธานี) และ นอกพื้นที่ถิ่นกำเนิด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงลักษณะของโปรตีนในเนื้อจากพืชด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 แบคทีเรียก่อโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน สเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส: จีโนม การตรวจจำแนก และความไวต่อสารสกัดสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคไข้หูดับ Streptococcus suis ด้วยชุดตรวจแบบ strip test หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 หน่วยเฉพาะทางโปรตีนชีวสารสนเทศและวิศวกรรมโปรตีนเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ทางการเกษตรเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ไก่พื้นเมืองให้มีศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจบีซีจี (เฟส 2) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0