การศึกษาผลของตัวแปรในกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากโปรตีนพืช