การเติบโตและผลผลิตใบของกล้ากระท่อมที่ปลูกในพื้นที่ถิ่นกำเนิด (จังหวัดสุราษฏรธานี) และ นอกพื้นที่ถิ่นกำเนิด (จังหวัดเพชรบูรณ์)