ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

abundanceAmorphophallusAquilaria crassnaAraceaeAstraeus odoratusBambooBiodiversityBirdsCamera trapCinnamomum porrectumClearing house mechanismClimate changeConservationCryptocoryneDalbergia cochinchinensisDatabase managementDeforestationDholeDiospyrosdipterocarpaceaedistributionDIVERSITYecological nicheEcologyEcosystemEcosystem servicesectomycorrhizaEucalyptus camaldulensisevolutionforestforest dynamicsFrogGenetic diversityGIShabitat usehill evergreen forestHuai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaryinfluences of disturbance factorsInsect pestLand useland use changeLandscapeLanduseLimestone MountainsmanagementmatKMaxentmorphologymushroomNorthern ThailandPeninsular ThailandPermanent plotprotected areasreintroductionreptileSalak Pra Wildlife Sanctuaryspecies distributionSpecies Distribution Modelspecies diversitytaxonomyTeakteak plantationthep tharoTissue culturevegetation diversitywater yieldwild elephantwildlifewildlife corridorการใช้ประโยชน์ที่ดินการเติบโตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมความหลากชนิดความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชความหลากหลายทางพันธุกรรมช้างป่าฐานข้อมูลนกแอ่นกินรังนิเวศวิทยานิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ป่าดิบเขาพลวัตป่าพลวัตป่าไม้พะยูงแมลงผสมเกสรแมลงศัตรูยูคาลิปตัสระบบนิเวศระบบนิเวศภูเขาวิวัฒนาการสัตว์ข้อปล้องในดินสัตว์ป่าเห็ดอนุกรมวิธานอิทธิพลของปัจจัยการรบกวนเอคโตไมคอร์ไรซา


Persons (ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย สถิตย์ ถิ่นกำแพง

fforsht@ku.ac.th, โทร. 0-2579-0176


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 64.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 129 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 93 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 90 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 196 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 140 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 105 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 220 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 144 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 108 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1185 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 691 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 494 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 58 เรื่อง (Unknown 58 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 339 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 269 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 38 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 30 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 23 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)