ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

abundanceAmorphophallusAquilaria crassnaAraceaeAstraeus odoratusBiodiversityBirdsCamera trapCinnamomum porrectumClearing house mechanismClimate ChangeConservationCryptocoryneDalbergia cochinchinensisDatabase managementdeforestationDholeDiospyrosdipterocarpaceaedistributionDiversityecological nicheEcologyEcosystemEcosystem servicesEctomycorrhizaEucalyptus camaldulensisevolutionforest dynamicsFrogGenetic diversityGIShabitat usehill evergreen forestHuai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaryinfluences of disturbance factorsInsect pestLand useland use changeLandscapeLanduseLimestone MountainsmanagementmatKMAXENTMixed deciduous forestmorphologymountain ecosystemmushroomnew speciesNorthern ThailandPermanent plotprotected areasreptileSalak Pra Wildlife Sanctuaryspecies distributionSpecies diversitytaxonomyTeakTissue culturewild elephantwildlifeWildlife corridorกฤษณาการจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินการเติบโตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมความหลากชนิดความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพและปริมาณน้ำช้างป่าฐานข้อมูลดินเค็มตัวเบียนตัวห้ำนกแอ่นกินรังนิเวศวิทยานิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ป่าดิบเขาพลวัตป่าพลวัตป่าไม้พะยูงแมลงผสมเกสรแมลงศัตรูยูคาลิปตัสระบบนิเวศระบบนิเวศภูเขาวิวัฒนาการสัตว์ข้อปล้องในดินสัตว์ป่าเห็ดอนุกรมวิธานอิทธิพลของปัจจัยการรบกวนเอคโตไมคอร์ไรซา

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 2 คน, พนักงานห้องทดลอง 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 64.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 128 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 98 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 79 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 141 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 111 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 194 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 128 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 95 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 819 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 486 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 333 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 292 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 232 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 35 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 24 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 20 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)