Expertise Cloud

Araceaebamboo floweringbamboo regenerationBiodiversitybiodiversity: Forest dynamicsbiological diversityBirdBirdsBreeding biologyว Black-winged Stiltว Bung BorapetBulbulCamera trappingCanopy gapcarbon cyclingDisturbancediversityDoi Inthanon National ParkDoi Sutep-PuiDoi Sutep-Pui Doi Suthep–PuiDoi Suthep-Pui National ParkDong Phayayen-Khao Yai Forest ComplexDrougthdry dipterocarp forestDry evergreen forestecological nicheEcosystemedge effectendemicForest dynamicsForest ecotoneforest regenerationFunctionHydrology Characteristicinfluences of disturbance factorsLand Use ChangesLanduseMae Klong Head Watershedmixed deciduous forestMonitoringmontane forestmountain ecosystemnorthern Thailandrecruitment limitationregenerationRole and Functionroot respirationseed disperserServicessoil CO2 effluxSoil propertiesSpatial patterntime-space variationtree distributionTree regenerationtropical forestvegetation diversitywater qualitative and quantitativeWildlifeการจัดลำดับการใช้ประโยชน์ที่ดินการตอบสนองของประชาชนการติดตามการทดแทนของสังคมพืชการทดแทนสังคมพืชการบริการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟูป่าการรบกวนการสืบต่อพันธุ์ความหลากชนิดพรรณพืชความหลากหลายความหลากหลายของพรรณพืชความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชคุณภาพและปริมาณน้ำคุณลักษณะด้านหน้าที่ของพรรณพืชดอยสุเทพ-ปุยนิเวศวิทยาระยะยาวบทบาทและหน้าที่ป่าผสมผลัดใบแปลงถาวรห้วยคอกม้าผลผลิตหน่อไม้ผลิตผลป่าไม้รองพลวัตของระบบนิเวศพลวัตป่าพลวัตป่าดิบเขาพลวัตป่าไม้พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชระบบนิเวศระบบนิเวศภูเขาลักษณะทางอุทกวิทยาสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชสัตว์ป่าสันทรายหน้าที่เห็ดอิทธิพลของปัจจัยการรบกวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Interest


Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 64.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร3
  • ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่
  • ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารที่ีทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
  • ห้องห้องวิจัยชีววิทยาป่าไม้ ชั้น 6 อาคารตึก 60 ปี

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 89 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 56 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1The effects of drought and fire on seed and seedling dynamics in a tropical seasonal forest in ThailandMarod D., Kutintara U., Tanaka H., Nakashizuka T.2002Plant Ecology
161(1),pp. 41-57
79
2Effects of drought and fire on seedling survival and growth under contrasting light conditions in a seasonal tropical forestMarod D., Kutintara U., Tanaka H., Nakashizuka T.2004Journal of Vegetation Science
15(5),pp. 691-700
34
3Relationships between functional traits and the ability of forest tree species to reestablish in secondary forest and enrichment plantations in the uplands of northern ThailandAsanok L., Asanok L., Marod D., Duengkae P., Pranmongkol U., Kurokawa H., Aiba M., Katabuchi M., Nakashizuka T.2013Forest Ecology and Management
296,pp. 9-23
23
4Topographic variation in heterotrophic and autotrophic soil respiration in a tropical seasonal forest in ThailandTakahashi M., Hirai K., Limtong P., Leaungvutivirog C., Panuthai S., Suksawang S., Anusontpornperm S., Marod D.2011Soil Science and Plant Nutrition
57(3),pp. 452-465
22
5Soil nutrient status after bamboo flowering and death in a seasonal tropical forest in western ThailandTakahashi M., Furusawa H., Limtong P., Sunanthapongsuk V., Marod D., Panuthai S.2007Ecological Research
22(1),pp. 160-164
18
6Soil properties and gross nitrogen dynamics in old growth and secondary forest in four types of tropical forest in ThailandUeda M., Ueda M., Kachina P., Marod D., Nakashizuka T., Kurokawa H.2017Forest Ecology and Management
398,pp. 130-139
14
7Vegetation community and factors that affect the woody species composition of riparian forests growing in an urbanizing landscape along the Chao Phraya River, central ThailandAsanok L., Kamyo T., Norsaengsri M., Salinla-um P., Rodrungruang K., Karnasuta N., Navakam S., Pattanakiat S., Marod D., Duengkae P., Kutintara U.2017Urban Forestry and Urban Greening
28,pp. 138-149
13
8The influences of an invasive plant species (Leucaena leucocephala) on tree regeneration in Khao Phuluang forest, northeastern ThailandMarod D., Duengkae P., Kutintara U., Sungkaew S., Wachrinrat C., Asanok L., Klomwattanakul N.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(1),pp. 39-50
10
9Soil respiration in different ages of teak plantations in ThailandTakahashi M., Hirai K., Limtong P., Leaungvutivirog C., Suksawang S., Panuthai S., Anusontpornperm S., Marod D.2009Japan Agricultural Research Quarterly
43(4),pp. 337-343
9
10The role of wild banana (Musa acuminata Colla) on wildlife diversity in mixed deciduous forest, Kanchanaburi Province, Western ThailandMarod D., Pinyo P., Duengkae P., Hiroshi T.2010Kasetsart Journal - Natural Science
44(1),pp. 35-43
8
11Diversity and distribution of family Araceae in Doi Inthanon National Park, Chiang Mai provinceSungkajanttranon O., Marod D., Thanompun K.2018Agriculture and Natural Resources
52(2),pp. 125-131
5
12Estimation of six leaf traits of East Asian forest tree species by leaf spectroscopy and partial least square regressionNakaji T., Oguma H., Nakamura M., Kachina P., Asanok L., Marod D., Aiba M., Kurokawa H., Kosugi Y., Kassim A., Hiura T.2019Remote Sensing of Environment
233
5
13Species composition and spatial distribution of dominant trees in the forest ecotone of a mountain ecosystem, Northern ThailandMarod D., Hermhuk S., Hermhuk S., Sungkaew S., Thinkampheang S., Kamyo T., Nuipakdee W.2019Environment and Natural Resources Journal
17(3),pp. 40-49
3
14Maximum entropy modeling for the conservation of hopea odorata in Riparian Forests, Central ThailandAsanok L., Kamyo T., Marod D.2020Biodiversitas
21(10),pp. 4663-4670
3
15The natural forest gaps maintenance diversity of understory birds in Mae Sa-Kog Ma biosphere Reserve, northern ThailandSiri S., Ponpituk Y., Safoowong M., Marod D., Duengkae P.2019Biodiversitas
20(1),pp. 181-189
3
16Atypical pattern of soil carbon stocks along the slope position in a seasonally dry tropical forest in ThailandTakahashi M., Takahashi M., Hirai K., Marod D., Anusontpornperm S., Limtong P., Leaungvutivirog C., Panuthai S.2019Forests
10(2)
2
17Chimonocalamus elegans, a new temperate woody bamboo species (Poaceae: Bambusoideae) from Doi Phu Kha National Park, ThailandTeerawatananon A., Teerawatananon A., Marod D., Hodkinson T., Sungkaew S.2017Phytotaxa
302(1),pp. 97-100
2
18Utilization of fruit by frugivores in lower montane forest at Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai provinceRueangket A., Duengkae P., Thinkhampang S., Marod D.2019Agriculture and Natural Resources
53(5),pp. 457-464
2
19The influence of environmental factors on species composition and distribution in a community forest in Northern ThailandThammanu S., Thammanu S., Marod D., Han H., Bhusal N., Asanok L., Ketdee P., Gaewsingha N., Lee S., Chung J.2020Journal of Forestry Research
2
20Non-timber forest product utilization under community forest management in northern ThailandThammanu S., Thammanu S., Han H., Marod D., Zang L., Jung Y., Soe K.T., Onprom S., Chung J.2020Forest Science and Technology
2
21Association of community-level traits with soil properties in a tropical coastal sand duneMarod D., Sungkaew S., Mizunaga H., Thongsawi J.2020Environment and Natural Resources Journal
18(1),pp. 101-109
1
22Comparing morphological traits of legs of understory birds inhabiting forest areas with closed canopies and forest gapsSiri S., Ponpituk Y., Safoowong M., Nuipakdee W., Marod D., Duengkae P.2020Biodiversitas
21(3),pp. 1041-1048
1
23Studies in the recent new genus record Pseudostachyum (Poaceae: Bambusoideae) from Thailand: Notes on its taxonomy, distribution and habitatTeerawatananon A., Teerawatananon A., Sungkaew S., Marod D., Hodkinson T.2014Nordic Journal of Botany
32(1),pp. 51-54
1
24Land use and above-ground biomass changes in a mountain ecosystem, northern ThailandHermhuk S., Chaiyes A., Thinkampheang S., Danrad N., Marod D.2020Journal of Forestry Research
31(5),pp. 1733-1742
1
25Forest dynamics and tree distribution patterns in dry evergreen forest, northeastern, ThailandPhumphuang W., Marod D., Sungkaew S., Thinkampaeng S.2018Environment and Natural Resources Journal
16(2),pp. 58-67
1
26Regeneration of co-occurring tropical bamboos after the simultaneous flowering and death: A bamboo species formed "sapling bank" under the shade of the other speciesTanaka H., Marod D., Ishida A., Takahashi M., Saitoh T., Nakashizuka T.2010Japanese Journal of Ecology
60(1),pp. 63-72
1
27Land cover changes in tropical seasonal forests at Mae Klong head watershed, Kanchanaburi province, ThailandKamyo T., Marod D., Pattanakiat S., Suksawang S., Panuthai S.2016Maejo International Journal of Science and Technology
10(3),pp. 304-312
0
28Woody plant community and distribution in a tropical coastal sand dune in southern ThailandMarod D., Sungkaew S., Mizunaga H., Thinkampheang S., Thongsawi J.2020Journal of Coastal Conservation
24(4)
0
29Temporal variation in the population of bulbuls (Family pycnonotidae) in lower montane forest, Northern ThailandPonpituk Y., Siri S., Safoowong M., Suksavate W., Marod D., Duengkae P.2020Biodiversitas
21(8),pp. 3644-3649
0
30Environmental factors related to community-level functional traits in limestone hill forests along an altitudinal gradient: A case study in northern ThailandAsanok L., Kamyo T., Marod D.2020Forestry Studies
71(1),pp. 86-99
0
31Above-ground carbon stock and REDD+ opportunities of community-managed forests in northern ThailandThammanu S., Han H., Marod D., Srichaichana J., Chung J., Chung J.2021PLoS ONE
16(8 August)
0
32Fruit traits of tree species in lower montane rainforest at Doi Suthep-Pui, northern ThailandRueangket A., Duengkae P., Thinkampheang S., Enright N.J., Marod D.2021Journal of Tropical Ecology
0