Search Result of "Araceae"

About 99 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Typhonium muaklekense sp nov (Araceae) from Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Duangchai Sookchaloem, Associate Professor, Imgสุธิดา มณีเอนกคุณ,

วารสาร:

Img Img Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์Araceae (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพรพิมล ไชยมาลา, Imgลำดวน ใจเวียง

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

การประชุมวิชาการ

Notes on the Cryptocoryne (Araceae) of Thailand (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Duangchai Sookchaloem, Associate Professor, ImgNiels Jacobsen ,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

The Cryptocoryne (Araceae) of Thailand (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Duangchai Sookchaloem, Associate Professor, ImgNiels Jacobsen ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Notes on the Cryptocoryne (Araceae) of Thailand. I

ผู้แต่ง:Img Niels Jacobsen, ImgDr.Duangchai Sookchaloem, Associate Professor, ImgJAN D. BASTMEIJER,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาอัตราการงอกของ บุกอีรอก (Pseudodracontium kerri Kagnep) Araceae (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
12345