แนวโน้มผลงานของดอกรัก

Journal

บทความของดอกรัก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year International Journal 43
2021 exSiriluck Thammanu, exHee Han, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exJamroon Srichaichana, exJoosang Chung, "Above-ground carbon stock and REDD+opportunities of community-managed forestsin northern Thailand", PLOS ONE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 1-21
2021 exApisada Rueangket, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSathid Thinkampheang, exNeal J. Enright , inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Fruit traits of tree species in lower montane rainforest at Doi Suthep–Pui, northern Thailand", Journal of Tropical Ecology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, กันยายน 2021, หน้า 240-251
2020 exHermhuk, S., exChaiyes, A., exThinkampheang, S., exDanrad, N., inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Land use and above-ground biomass changes in a mountain ecosystem, northern Thailand", Journal of Forestry Research, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2020, หน้า 1733-1742
2020 exSUPALAK SIRI, exYUWADEE PONPITUK, exMongkol Safoowong, exWIMONMART NUIPAKDEE, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Comparing morphologicaltraits of legs of understory birds inhabiting forest areas with closed canopies and forest gaps", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 1041-1048
2020 exYUWADEE PONPITUK, exSUPALAK SIRI, exMongkol Safoowong, exWARONG SUKSAVATE, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Temporal variation in the population of bulbuls(Family Pycnonotidae) in lower montane forest, Northern Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 3644-3649
2020 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exMizunaga, H, exThinkampheang, S, exThongsawi, J, "Woody plant community and distribution in a tropical coastal sand dune in southern Thailand", JOURNAL OF COASTAL CONSERVATION, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2020, หน้า 44-1-9
2021 exMANANYA PLA-ARD, exNoraset KHIOESREE, exBUNYATIPORN KEAWDEE, exWIPAVEE HUNGHENG, exPATTANAPHON CHATTRAKULDEE, exPHANITSUPHA PENGTHONG, exJIDAPA THONGBANTHUM, exPaanwaris Paansri, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exTANAPONE PANGANTA, exYUWARAK CHANACHAI, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Monitoring the diversity, abundance, activity period and habitat use of wildlife species around the wildlife corridor that connects the natural world heritage site in Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 22, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 4983-4996
2021 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exWongsatorn Phumphuang, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, "Effect of environmental gradients on tree distribution in lowland dry evergreen forest, northeastern Thailand", Agriciltural and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 795-805
2021 exTorlarp Kamyo, exSura Pattanakiat, exLamthai Asanok, exKhanitin Samanmit, exArnon Cherpaiboon, exSathid Thinkamphaeng, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Predicting the Natural Suitability of Teak (Tectonagrandis L.f.) at Mae Yom National Park, Phrae Province, Thailand Using Logistic Regression Model", Journal of Environmental Science and Management, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 48-53
2020 exLamthai Asanok, exTorlarp Kamyo, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Maximum entropy modeling for the conservation of Hopea odorata in riparian forests, central Thailand", Biodiversitas Journal of Biological Diversity, ปีที่ 21, ฉบับที่ 10, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 4663-4670
2020 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exHiromi Mizunaga, exJakkaphong Thongsawi, "Association of Community-level Traits with Soil Properties in a Tropical Coastal Sand Dune", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 101-109
2019 exSiri, S., exPonpituk, Y., exSafoowong, M., inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "The natural forest gaps maintenance diversity of understory birds in Mae Sa-Kog Ma biosphere Reserve, northern Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 181-189
2019 exMasamichi TAKAHASHI, exKeizo HIRAI, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exPitayakon LIMTONG, exChaveevan LEAUNGVUTIVIROG, exSamreong PANUTHAI, "Atypical Pattern of Soil Carbon Stocks along theSlope Position in a Seasonally Dry Tropical Forestin Thailand", Forests, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 1-12
2019 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกริชสยาม คงสตรี, exนายอโนทัย เพียรคงชล, exนางสาวธัญญ์ธิชา โชติภิเษกสิทธิ์, exนางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์น่วม, "Altitudinal Effect on Diversity and Distribution of Araceae inDoi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province in Thailand", Journal of Agricultural Science and Technology B , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2019, หน้า 49-59
2019 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exHermhuk, S., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exThinkampheang, S., exKamyo, T., exNuipakdee, W., "Species composition and spatial distribution of dominant trees in the forest ecotone of a mountain ecosystem, Northern Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, หน้า 40-49
2019 exNakaji, T., exOguma, H., exNakamura, M., exKachina, P., exAsanok, L., inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exAiba, M., exKurokawa, H., exKosugi, Y., exKassim, A.R., exHiura, T., "Estimation of six leaf traits of East Asian forest tree species by leaf spectroscopy and partial least square regression", Remote Sensing of Environment, ปีที่ 233, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019
2019 exApisada Rueangket, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSathid Thinkampaeng, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Utilization of fruit by frugivores in lower montane forest at Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 53, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 457-464
2019 exLamthai Asanok, exTorlarp Kamyo, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Environmental factors related to community-level functional traits in limestone hill forests along an altitudinal gradient: a case study in northern Thailand", Forestry Studies, ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 86-99
2018 exMochizuki, T, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exTrieu, DT, exMizunaga, H, "Interspecific differences in the hierarchical cluster structure of leaves within tree crowns in Indochina", TROPICS, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 1-24
2018 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exThanompun, K., "นิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการดำรงของพืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 125-131
2018 exPhumphuang, W., inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exThinkampaeng, S., "Forest dynamics and tree distribution patterns in dry evergreen forest, northeastern, Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 58-67
2017 exTorlarp Kamyo, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exSura Pattnakiat, exSongtum Suksawang, exSamreong PANUTHAI, "Land cover changes in tropical seasonal forests at Mae Klong head watershed, Kanchanaburi province, Thailand", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2017, หน้า 304-312
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exSuchada Bootcharee1, exWongsatorn Phumphuang, exLamthai Asanok, exTorlarp Kamyo, exSathid Thinkampaeng, exJakkaphong Thongsawi, exSutheera Hermhuk, inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, exWimonmart Nuipakdee4, "Diversity and Spatial Distribution of the Fagaceae Tree Speciesin the Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 53-68
2017 exAtchara Teerawatananon, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exTrevor R. Hodkinson, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Chimonocalamus elegans, a new temperate woody bamboo species (Poaceae:Bambusoideae) from Doi Phu Kha National Park, Thailand", Phytotaxa, ปีที่ 302, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 97-100
2017 exMiki Ueda, exPanida Kachina, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exTohru Nakashizuka, exHiroko Kurokawa, "Soil properties and gross nitrogen dynamics in old growth and secondary forest in four types of tropical forest in Thailand", Forest Ecology and Management, ปีที่ 398, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2017, หน้า 130-139
2017 exAsanok, L., exKamyo, T., exNorsaengsri, M., exSalinla-um, P., exRodrungruang, K., exKarnasuta, N., exNavakam, S., exPattanakiat, S., inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์, "Vegetation community and factors that affect the woody speciescomposition of riparian forests growing in an urbanizing landscape alongthe Chao Phraya River, central Thailand", Urban Forestry and Urban Greening, ปีที่ 28, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017, หน้า 138-149
2016 exดร.แหลมไทย อาษานอก, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Environmental factors influencing tree species regeneration in different forest stands growing on a limestone hill in Phrae Province, northern Thailand", Journal of Forest and Environmental Science, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2016, หน้า 237-252
2017 exKachina, P, exKurokawa, H, exOguro, M, exNakashizuka, T, exTanaka, H, exThinkampheang, S, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exPanuthai, S, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Effect of Forest fire on the regeneration of a bamboo species (Cephalostachyum pergracile Munro) at a mixed deciduous forest in Mae Klong Watershed Research Station, Thailand", TROPICS, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 37-48
2014 exอัจฉรา ตรีวัฒนานนท์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exTrevor R. Hodkinson, "Studies in the recent new genus record Pseudostachyum (Poaceae: Bambusoideae) from Thailand: notes on its taxonomy, distribution and habitat", Nordic Journal of Botany , ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 51-54
2013 exAsanok, L., inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPranmongkol, U., exKurokawa, H., exAiba, M., exKatabuchi, M., exNakashizuka, T., "Relationships between functional traits and the ability of forest tree species to reestablish in secondary forest and enrichment plantations in the uplands of northern Thailand", Forest Ecology and Management, ปีที่ 296, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 9-23
2012 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exLamthai A-sanok, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exAnak pattanavibool, "Vegetation Structure and Floristic Composition along the Edge of Montane Forest and Agricultural land in Um Phang Wildlife Santuary, Western Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 162-180
2012 exแหลมไทย อาษานอก, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, exTohru Nakashizuka, "Colonization of tree species along an interior-exterior gradient across the forest edge in a tropical montane forest, northwest Thailand", Tropics, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2012, หน้า 67-80
2011 exMasamichi TAKAHASHI, exKeizo HIRAI, exPitayakon LIMTONG, exChaveevan LEAUNGVUTIVIROG, exSongtam SUKSAWANG, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exSomchai Anusontpornperm, "Topographic variation in heterotrophic and autotrophic soil respiration in a tropical seasonal forest in Thailand.", Soil Science and Plant Nutrition , ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 452-465
2012 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, exนายแหลมไทย อาษานอก, exนายณรงชัย กล่อมวัฒนกุล, "The Influences of an Invasive Plant Species (Leucaena leucocephala)on Tree Regeneration in Khao Phuluang Forest,Northeastern Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 39-50
2011 exMasamichi TAKAHASHI, exKeizo HIRAI, exPitayakon LIMTONG, exChaveevan LEAUNGVUTIVIROG, exSamreong PANUTHAI, exSongtam SUKSAWANG, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Topographic variation in heterotrophic and autotrophic soil respiration in a tropical seasonal forest in Thailand", Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 452-463
2010 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exPiya Pinyo, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exTanaka Hiroshi, "The Role of Wild Banana (Musa acuminata Colla) on Wildlife Diversity in Mixed Deciduous Forest,Kanchanaburi Province, Western Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 35-43
2010 exPongsatorn Puangsombat, inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Diversity of Soil Fungi in Different Land Use Types in Tha Kum- Huai Raeng Forest Reserve, Trat Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1162-1175
2009 exMasamichi TAKAHASHI, exKeizo HIRAI, exPitayakon LIMTONG, exChaveevan LEAUNGVUTIVIROG, inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, exSamreong PANUTHAI, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Soil Respiration in Different Ages of Teak Plantations in Thailand", JARQ - Japan Agricultural Research Quarterly, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 337-343
2007 exTakahashi, M, exFurusawa, H, exLimtong, P, exSunanthapongsuk, V, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exPanuthai, S, "Soil nutrient status after bamboo flowering and death in a seasonal tropical forest in western Thailand", ECOLOGICAL RESEARCH, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 160-164
2005 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "The Forest Regeneration after Gregarious Flowering of Bamboo (Cephalostachyum pergracile) at Mae Klong Watershed Research Station, Kanchanaburi", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 588-593
2004 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exKutintara, U., exHiroshi, T., exNakashizuka, T., "Effects of drought and fire on seedling survival and growth under contrasting light conditions in a seasonal tropical forest. ", Journal of Vegetation Science , ปีที่ 15, กรกฎาคม 2004, หน้า 691-700
2002 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exKutintara, U., exHiroshi, T., exNakashizuka, T., "The effects of drought and fire on seed and seedling dynamics in a tropical seasonal forest in Thailan", Plant Ecology, ฉบับที่ 161, กรกฎาคม 2002, หน้า 41-57
1999 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exKutintara, U., exYarwudhi, C., exHiroshi, T., exNakashizuka, T., "Structural dynamics of a natural mixed deciduous forest in western Thailand. ", Journal of Vegetation Science, ปีที่ 10, กรกฎาคม 1999, หน้า 777-786
Publish Year National Journal 15
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exจักรพงษ์ ทองสวี, exวงศธร พุ่มพวง, exถาวร ก่อเกิด, exสุธีระ เหิมฮึก, exอัครพงษ์ นาคถนอม, "โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ป่าดิบแล้ง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 45-55
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสุธีระ เหิมฮึก, exแหลมไทย อาษานอก, exรุ่งรวี ทวีสุข, exณภัค กรรณสูต, "การสืบต่อพันธุ์ป่าริมน้ำภายหลังการฟื้นฟูในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลำพูบางกระสอบ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 31-42
2017 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ ทองสวี, exวงศธร พุ่มพวง, exสถิต ถิ่นกำแพง, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, exสุธีระ เหิมฮึก, "การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-9
2016 exภาณุพงศ์ คงดำ, exสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชในสวนป่าสักฟื้นฟู ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 11-23
2016 exอภิษฎา เรืองเกตุ, exอัมพร ปานมงคล, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การเลือกใช้ประโยชน์ไม้ผลของสัตว์ป่าในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่ำ บริเวณลุ่มน้ำห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุ่ย จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 24-33
2015 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exSutheera Hermhuk, exSathid Thinkamphaeng, exAumporn Panmongkol, "Tree Distribution across the Forest Ecotone of Lower montane Forest at Doi Sutep – Pui National Park, Chiang Mai Province", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 99-108
2014 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสิริพร ชดช้อย, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของเฟิร์นอิงอาศัยในลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยสุเทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม่", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2014, หน้า 27-35
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "SPECIES DIVERSITY AND ABUNDANCE OF SMALL MAMMALSIN HILL EVERGREEN FOREST AT DOI SUTHEP-PUI NATIONAL PARK,CHIANG MAI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 95-106
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "SOME BREEDING BIOLOGY OF BLACK-WINGED STILT (Himantopus himantopus) AT BUENG BORAPET NON-HUNTINGAREA, NAKORN SAWAN PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 166-173
2014 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exAumporn Panmongko, exAtchara Jingjai, "Influences of Environmental Factors on Tree Distribution of Lower Montane Evergreen Forest at Doi Sutep-Pui National Park, Chiang Mai Province", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 23-33
2013 exสัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exกฤษฏา หอมสุด, "ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการกับการกระจายของสังคมพืชบริเวณเขาแหลม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ๋ จังหวัดนครราชสีมา", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย (Thai Journal of Botany), ปีที่ 5, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2013, หน้า 75-87
2010 exมานพ แก้วฟู, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exสรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, "สมบัติบางประการของดินจอมปลวกขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบสังคมพืชในป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 26-36
2007 exวนิศาภัทร์ โต่นวุธ, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การตั้งกอและการสร้างลำของไผ่ในป่าผสมผลัดใบ ที่สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 26, ฉบับที่ /, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 1-11
2005 exวีระศักดิ์ เนียมรัตน์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การตั้งตัวของกล้าไม้ถาวรในสวนป่ายูคาลิปตัสและพื้นที่เปิดโล่ง", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 24, ฉบับที่ 1-2, กันยายน 2005, หน้า 35-47
2003 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exสราวุธ สังข์แก้ว, exวีระศักดิ์ เนียมรัตน์, "การรุกล้ำของพันธุ์ไม้ถาวรเข้าสู่สวนป่า", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 22, ธันวาคม 2003, หน้า 1-15

Conference

การนำเสนอบทความของดอกรัก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year International Conference 8
2021 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNopparat NUALANONG, exPairoj INTAMART, exNuttaphan MANOCHAI, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "VEGETATION RESOURCE MANAGEMENT IN MAE SAKUT NATURE TRAIL, MAE HONG SON PROVINCE, NORTHERN THAILAND", 13TH INTERNATIONAL LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH - EAST ASIA-PACIFIC REGIONAL NETWORK REGIONAL CONFERENCE, 8 - 9 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exWongsatorn Phumphuang, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "DRY EVERGREEN FOREST DYNAMICS BASED ON 16 HA PERMANENT PLOT IN SAKAERAT BIOSPHERE RESERVE, NORTHEASTERN THAILAND", 13TH INTERNATIONAL LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH - EAST ASIA-PACIFIC REGIONAL NETWORK REGIONAL CONFERENCE, 8 - 9 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exSUPALAK SIRI, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Coexistence of Pynonotidae in Hill Evergreen forest permanent plot at Huai Kog Ma, Chaing Mai Province", International Ornithological Congress of Southeast Asia 2015, 20 - 22 กรกฎาคม 2015
2014 exแหลมไทย อาษานอก, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exอุมาพร ปานมงคล, exHiroko Kurokawa, exMashiro Aiba, exMasatoshi Katabushi, exTohru Nakashizuka, "Plant Functional Traits and the Factors Determining Regeneration Affecting of Forest Tree Species Reestablish Ability in Uplands Restoration Practice, Northern Thailand", International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 23 - 24 มกราคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2014 exต่อลาภ คำโย, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exสุระ พัฒนเกียรติ, "Land cover change by Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) during 20 years", International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 23 - 24 มกราคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2014 exสำเริง ปานอุทัย, exสมชาย อรสา, exบุญมา ดีแสง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "HYDROLOGICAL CHARACTERISTIC STUDY OF MAEKLONG HEAD WATERSHED ON LAND USE CHANGES, KANCHANABURI PROVINCE, THAILAND", International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 23 - 24 มกราคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2014 exATSUSHI ISHIDA, exภานุมาศ ลาดปาละ, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Photosynthetic characteristics of trees in seasonally tropical dry forests in Thailand", Internation workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 23 - 24 มกราคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2013 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, exTorlarp Kamyo, exHiroshi Tanaka, exMasamichi TAKAHASHI, exShiego Kobayashi, exTohru Nakashizuka, "Regeneration dynamics during 20 years in abandoned areas of a tropical seasonal forest", International Workshop On Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 2 - 3 ธันวาคม 2013, สมุทรปราการ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 25
2021 exฤทธิไกร สายคำมูล, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสำเริง ปานอุทัย, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "พลวัตของสังคมพืชในพื้นที่ไร่ร้าง บริเวณสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exโสรดา ตรีชนะ, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างและความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สันทราย อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exสถิตย์ ถิ่นกาแพง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ในป่าดิบเขาระดับต่าภายหลังการฟื้นฟูบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
2019 exสุธีระ เหิมฮึก, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exสถิตย์ ถิ่นกาแพง, "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพลวัตป่า บริเวณแนวรอยต่อป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
2019 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exแหลมไทย อาษานอก, exสถิต ถิ่นกาแพง, exจักรพงษ์ ทองสวี, "อิทธิพลลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืชต่อสมบัติดินบนสันทรายชายฝั่งทะเล", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, inนายอนุชา ทะรา, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของพืชพรรณป่าดิบแล้งภายหลังการสัมปทานทำไม้ในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด", เครือข่ายงานวนิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย "ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู", 24 มกราคม 2013, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exธนา โชคพระสมบัติ, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟในป่าเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู, 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสุธีระ เหิมศึก, exจักรพงษ์ ทองฉวี, exวงศธร พุ่มพวง, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, exถาวร ก่อเกิด, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, "พลวัตป่าเตงรังป้องกันไฟ อุทยานธรรมชาติป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7, 18 - 19 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ ทองสวี, exวงศธร พุ่มพวง, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสุธีระ เหิมฮึก, "การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7, 18 - 19 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exฤทธิไกร สายคำมูล, ex สถิตย์ ถิ่นกำแพง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การจัดกลุ่ม และการจัดลำดับหมู่ไม้ตามปัจจัยกำหนด เขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2561, 22 - 24 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสำเริง ปานอุทัย, exนพคุณ แดนราช, "ปริมาณการร่วงหล่นและอัตราการย่อยของซากพืชในป่าผสมผลัดใบ สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6, 19 - 20 มกราคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exหทัยกาญจน์ ศุภพรโอฬาร, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6 , 19 - 20 มกราคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exศุภลักษณ์ ศิริ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Feeding Guild and Foraging Site of Birds in Permanent Plot Lower Montane Evergreen Forestat Huai Kog Ma, Chiang Mai Province", การการประชุมวิชาการป่าไม้, 22 - 26 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสุธีระ เหิมฮึก, exอัมพร ปานมงคล, exจักรพงษ์ ทองสวี, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exต่อลาภ คำโย, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบของพรรณไม้ และการกักเก็บคาร์บอน บริเวณแนวรอยต่อระหว่างป่าเต็งรังและป่าดิบเขาระดับต่ำ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4, 22 - 23 มกราคม 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, ex แหลมไทย อาษานอก, exต่อลาภ ค าโย, exสุธีระ เหิมฮึก, ex อัมพร ปานมงคล, ex สถิตย์ ถิ่นก าแพง, "ความหลากหลายของพรรณพืชป่าดิบเขาระดับต่ าบริเวณลุ่มน้ าห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2558 , 22 - 23 มกราคม 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exแหลมไทย อาษานอก, exต่อลาภ คำโย, exสุธีระ เหิมฮึก, exอัมพร ปานมงคล, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, "ความหลากหลายของพรรณพืชป่าดิบเขาระดับต่ำบริเวณลุ่มน้ำห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4, 22 - 23 มกราคม 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exต่อลาภ คำโย, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ ทองสวี, "การทดแทนแบบปฐมภูมิบนสันทราย อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4, 22 - 23 มกราคม 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 exศุภลักษ์ ศิริ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การอยู่ร่วมกันของนกวงศ์นกปรอดในแปลงถาวรป่าดิบเขาห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4, 22 - 23 มกราคม 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 exอภิษฎา เรืองเกตุ, exศุภลักษณ์ ศิริ, ex อัมพร ปานมงคล, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "พรรณพืชที่ให้ผลเป็นอาหารสัตว์ป่าในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่ํา บริเวณลุ่มน้ําห้วยคอกม้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่", เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) “ต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ: มูลค่า การพัฒนาและการอนุรักษ์” (Natural Capital Resources; Value, Development and Conservation), 16 - 17 ธันวาคม 2015, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exสำเริง ปานอุทัย, exสมชาย อ่อนอาษา, exบุญมา ดีแสง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exต่อลาภ คำโย, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสำเริง ปานอุทัย, exHiroshi Tanaka, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืชตามธรรมชาติในพื้นที่ไร่ร้าง สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลองอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exไกรสิทธิ์ พาณิชย์สวย, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exแหลมไทย อาษานอก, "การสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้ดั้งเดิมภายหลังการฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่ผ่านการรบกวน บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exสุธีระ เหิมฮึก, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exแหลมไทย อาษานอก, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การตั้งตัวของพันธุ์ไม้บริเวณแนวรอยต่อป่าดิบเขาระดับต่ำ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาววัชรพรรณ พลอามาตย์, inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของเห็ดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 26 พฤษภาคม 2012, มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exรัศมี สิมมา, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, inมล.จารุพันธ์ ทองแถม, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานของเฟิร์นบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=450036]