โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 26 Project 32 25 0 0
2020 การสำรวจพรรณไม้ยืนต้นในพื้นที่อนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าดิบเขาฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2018 การสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้ท้องถิ่น ในป่าดิบฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 ความหลากชนิดของสัตว์ป่า ภายหลังการฟื้นฟูป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2017 การศึกษาการทดแทนของสังคมพืชบนสันทรายบางเบิด จังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2016 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชีพลักษณ์และการสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืช ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียง ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาการทดแทนของสังคมพืชบนสันทรายบางเบิด จังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความเปราะบางของสัตว์ป่า ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2016 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติของพืชพรรณและ สัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชีพลักษณ์และการสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืช ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียง ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความเปราะบางของสัตว์ป่า ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0
2013 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินต่อความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2013 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2013 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 5 0 0
2012 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาบทบาทของสัตว์กินผลไม้และแพร่กระจายเมล็ดไม้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินต่อความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2010 ระบบนิเวศและพลวัตของป่าผลัดใบเขตร้อน บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2006 โครงสร้างป่า องค์ประกอบชนิดพรรณพืช และการกระจายของชนิดป่า ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 2 1 0 0
2021 การติดตามพลวัตป่าไม้ธรรมชาติและป่าฟื้นฟูเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2 1 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 30 Project 59 29 0 0
2019 การสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้ท้องถิ่น ในป่าดิบฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การศึกษาคุณภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่งในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3 0 0 0
2019 ความหลากชนิดของสัตว์ป่า ภายหลังการฟื้นฟูป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2019 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าดิบเขาฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 3 0 0
2018 การศึกษาการทดแทนของสังคมพืชบนสันทรายบางเบิด จังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชีพลักษณ์และการสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืช ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียง ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 ความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี 1 1 0 0
2017 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความเปราะบางของสัตว์ป่า ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2017 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติของพืชพรรณและ สัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 6 1 0 0
2014 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินต่อความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 2 0 0
2014 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
2014 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การศึกษาบทบาทของสัตว์กินผลไม้และแพร่กระจายเมล็ดไม้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 นิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน 0 0 0 0
2012 ระบบนิเวศและพลวัตของป่าผลัดใบเขตร้อน บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2011 พลวัตของโครงสร้างของสังคมไผ่มันหมูหลังการตายขุย ผู้ร่วมวิจัย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2010 พลวัตป่าดิบเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ คณะวนศาสตร์ มก. 0 0 0 0
2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบ : สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 อิทธิพลของการรบกวนต่อพลวัตป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2008 ศักยภาพและลักษณะทางนิเวศวิทยาของไม้กฤษณาในป่าธรรมชาติภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2007 สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายด้านสัตว์ป่าบริเวณวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2006 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 30 Project 42 24 0 0
2018 การบริการระบบนิเวศของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2018 การบริการระบบนิเวศของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 0 0 0
2018 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อพลวัตป่าและความหลากหลายพรรณพืช พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2015 การติดตามการเจริญทดแทนของพรรณพืชต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2015 การติดตามความหลากหลายของสัตว์ป่าต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
2014 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าภาคเอกชน หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าเขาลำเนาไพร จำกัด 0 0 0 0
2014 โครงการติดตามองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 0 0 0
2014 โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่า หัวหน้าโครงการ สำนักนวัตกรรมไม้เเศรษฐกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 0 0 0
2014 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งหลวงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสม็ดขาว ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา ที่ปรึกษาโครงการ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผึ้งหลวงควนโส และทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน : พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 4 0 0
2013 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อพลวัตและความหลากหลายของพรรณพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2013 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
2013 การสร้างแผนที่แหล่งเชื้อเพลิงเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดไฟในป่าพรุควนเคร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2013 คุณค่าและการบริการทางชีวภาพของสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 2 0 0
2013 ผลิตผลรองของป่า ในป่าผสมผลัดใบ สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 การติดตามการเจริญทดแทนของพรรณพืชต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
2012 การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตภาคเหนือ (Biodiversity Hospots) จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สผผ.1) 3 0 0 0
2012 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
2012 การประเมินและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของถิ่นอาศัยของพรรณพืชและสัตว์ป่ีา ในระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2012 การติดตามความหลากหลายของสัตว์ป่าต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1 0 0
2011 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 12 0 0
2011 คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน: พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2011 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อพลวัตและความหลากหลายของพรรณพืชการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2011 คุณค่าและการบริการทางชีวภาพของสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2011 ผลิตผลรองของป่า ในป่าผสมผลัดใบ สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 นิเวศวิทยาของไฟในป่าที่มีไม้สนและผลกระทบของไฟต่อสังคมพืชและพลวัตรของธาตุอาหารบริเวณภูกุ่มข้าว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
2007 พลวัตของป่าผสมผลัดใบภายหลังไผ่ตายขุย หัวหน้าโครงการ Forestry and Forest Products Reasearch Institute, Tsukuba, Japan 3 0 0 0
2002 การสืบต่อพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบภายหลังการออกดอกของไผ่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 4 0 0 0