Search Result of "wildlife"

About 452 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย กปิลกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Wildlife Habitat management Expert (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:United Nations University

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบเฝ้าติดตามสัตว์ป่า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
12345678910...