Search Result of "Dhole"

About 36 results
Img
Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาของหมาในในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. นุชรินทร์ ศงสะเสน, Imgนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร

แหล่งทุน:องค์การ Earth watch และศูนย์วิทยาการขั้นสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

PREY SPECIES AND HABITAT USE OF DHOLE (Cuon alpinus)IN SALAKPRA WILDLIFE SANCTUARY

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor, ImgDr.prateep duengkae, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมในตำแหน่ง Cytochrome b และ Control Region บนไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอในหมาไน (Cuon alpinus)

ผู้เขียน:Imgจารุวี ค่ายมั่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:ความชุกชุมและพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อหลักในอุทยานแห่งชาติทับลาน

12