การระบุปัจจัยระดับโมเลกุลที่เพิ่มความเสี่ยงการแพ้อาหารจากจิ้งหรีดกินได้ในผู้ป่วยภูมิแพ้