Search Result of "ฟักทอง"

About 166 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดฟักทองเพื่อสุขภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณอรัญตรี ไชยเคน ที่อยู่ 99/39 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านเดอะภูธารา ถ.พัฒนาการ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150)

Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และการตอบสนองต่อพื้นที่ของฟักทองบริโภคเมล็ด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgนายประเทือง ดอนสมไพร

แหล่งทุน:สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำฟักทองสเตอริไรส์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัทคาโบะ (ประเทศไทย)จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการเคลือบฟักทองและการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการออสโมติกฟักทอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุภาวดี จันทร์ศรีมณี

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผงฟักทองเสริมโปรตีนจากผงเมล็ดฟักทองหมัก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธิดารัตน์ พันโท, Imgนายณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img
Img

Researcher

นาง สุทราสินี ฟักทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการการท่องเที่ยว

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มฟังก์ชันจากโยเกิร์ตถั่วเหลืองและฟักทอง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

คุณภาพที่สำคัญของผลฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธนัฐฐา, Imgอนงค์นารถ แพงคำสอน

แหล่งทุน:คณะเกษตร (งบประมาณสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรีของภาควิชา โดยเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
123456789