Search Result of "น้ำอ้อย"

About 118 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอ้อยไร่ไม่จนเพิ่มคุณภาพเพื่อสุขภาพและเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาน้ำอ้อยเข้มข้นแช่แข็งเชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอ้อยไร่ไม่จนเพิ่มคุณภาพเพื่อสุขภาพและเพื่อการส่งออก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อยสด (3) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิจัยกระบวนการผลิตน้ำอ้อยขุ่นเข้มข้นแช่แข็ง และน้ำอ้อยใสยูเอชที่เพื่อการส่งออก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ศึกษากรรมวิธีผลิตน้ำอ้อยผง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเบื้องต้นของการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากอ้อยและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำอ้อย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

Img
123456