การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบเตรียมน้ำอ้อยเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย