โครงการประสิทธิภาพและราคาของน้ำอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล