วิจัยกระบวนการผลิตน้ำอ้อยขุ่นเข้มข้นแช่แข็ง และน้ำอ้อยใสยูเอชที่เพื่อการส่งออก

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายสมศักดิ์ วิริยะพุทธิพงศ์ , exนางสาวหทัยนิตย์ เจริญพรวรนาม , inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of varieties, heat pretreatment and UHT conditions on the sugarcane juice quality", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 116-125
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการปอกเปลือก การคั้นน้ำ และการทำเข้มข้นในการผลิตน้ำอ้อย", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 49-55
Publish Year National Conference 1
2010 exกีรติ ภู่พวง, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องตะกอนในน้ำอ้อยพร้อมดื่ม", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2012 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตน้ำอ้อยเข้มข้นแช่แข็ง", Kasetsart University, 2012