Search Result of "การวิเคราะห์ต้นทุน"

About 267 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์, อาจารย์, Imgดร.รวิสสาข์ สุชาโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทำฟาร์มเพาะเห็ดในจังหวัดนครปฐม (2016)

หัวหน้าโครงการ:อริสรา ธานีรณานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, Imgณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, Imgเปรมารัช วิลาลัย, Imgสุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา, Imgอริสรา ธานีรณานนท์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนกิจกรรมของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินของสวนทุเรียนเมืองนนท์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (5)

12345678910...