โครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย