วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตของฟาร์มโคนมรายย่อยในเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์


แสดงความคิดเห็น

(0)