โครงการวิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา:กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร