Conference

Article
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตอ้อยโดยใช้รถตัดอ้อย ในจังหวัดกาญจนบุรี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
3 - 6 พฤษภาคม 2017
Location
เมือง สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-