Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
ชาติ
3 - 6 พฤษภาคม 2017
เมือง สงขลา ประเทศไทย
-