Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ชื่อ ประเทศไทย 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม (ISBN: 9744512121)
ชาติ
3 - 6 พฤษภาคม 2017
เมือง สงขลา ประเทศไทย
-